Novas da Consellería do Medio Rural e do Mar

28 jun 2011

Medio Rural convoca as axudas para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas


Santiago, 28 de xuño de 2011.- O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a Orde da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2011.
O obxectivo destas axudas é fomentar a primeira forestación de terras non agrícolas no ano 2011 en réxime de competencia competitiva, fomentando as especies forestais en terreos non agrícolas; diminuíndo as masas forestais monoespecíficas mediante o aumento da diversidade; aumentando a superficie forestal arborada e diminuíndo o risco de incendios forestais mediante a valorización dos terreos forestais.
Beneficiarios e exclusións
Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta Orde os propietarios particulares, as sociedades e agrupacións de ditos propietarios, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou as comunidades de montes en man común que sexan propietarios dos terreos.
Ditos terreos deben atoparse dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, estar clasificados no SIXPAC como forestal (FO), pasto con arboredo (PA) ou pasto arbustivo (PR) con exclusión dos bosques ou outras superficies forestais que sexan propiedade da administración central ou autonómica; dos bosques e outras superficies forestais propiedade da Coroa; dos bosques que pertenzan a empresas públicas e dos bosques propiedade de persoas xurídicas, cando polo menos o 50 % do seu capital pertenza a algunha das institucións anteriormente citadas.
Conceptos subvencionables
O obxecto principal desta Orde é a realización da forestación e área de defensa contra incendios forestais mediante a plantación de coníferas (piñeiro do país, piñeiro silvestre, piñeiro insigne e pseudotsuga) e castiñeiro para froito en superficies de pendente inferior ao 10%.
Os importes de subvención corresponderán, como máximo, co 80% do valor máximo de investimento subvencionable no caso de forestación en zonas desfavorecidas e co 70% do valor máximo de investimento subvencionable no resto dos casos. Ademais, poderase conceder unha prima de mantemento destinada ao coidado, mantemento e demais traballos posteriores á plantación, durante cinco anos en terras agrícolas abandonadas que non sexan de entidades de dereito público.
Tamén é posible conceder axudas para infraestruturas de acompañamento ou obras complementarias das novas forestacións que se realicen ao abeiro desta Orde (peche, apertura de pista forestal, arranxo de pista forestal).
Financiamento
O importe previsto para as axudas de fomento da primeira forestación ascende a 4.500.000 de euros, distribuído nos anos 2011 e 2012. Para facer fronte ás primas de mantemento destínase unha partida adicional de 6.000.000 de euros nas anualidades dende 2013 ata 2017 (1.200.000,00€ por ano). Estas axudas fináncianse polo FEADER (57,56%), polo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño (21,42%) e pola Administración Galega (21,02%).
Solicitudes
As solicitudes das axudas deberán ser cubertas no modelo formalizado que se facilitará polos órganos periféricos e centrais da Consellería do Medio Rural. As ditas solicitudes presentaranse no Rexistro Único da Xunta, nos rexistros oficiais dos Departamentos Territoriais ou na forma prevista no artigo 38 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/92 do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e, irán dirixidas ao Conselleiro do Medio Rural.

9 jun 2011

La nueva Ley de Montes baja a 50 metros la franja de seguridad ante incendios

El Consello de la Xunta ha aprobado hoy la que será la primera Ley de Montes de Galicia para luchar contra el minifundismo forestal y frenar el abandono rural, y que modifica la normativa de incendios al reducir de 100 a 50 metros la franja de seguridad de vegetación controlada alrededor de las edificaciones.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, acompañado por el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, han explicado en rueda de prensa al término de la reunión del Consello del Ejecutivo autonómico el contenido y alcance de la nueva norma, que se someterá a consultas con el sector y se abordará en el Consejo Forestal previsiblemente a finales de este mes, y se remitirá al Parlamento.

Además de reducir esta franja de seguridad de vegetación en torno a las edificaciones para prevenir la incidencia de los incendios forestales, este proyecto de ley recoge también la disminución del espacio que contenga especies pirófitas o que favorezcan la propagación del fuego de 50 a 30 metros.

«Con ello se favorece el cumplimiento (de la ley) y se hace una regulación más realista», ha argumentado Juárez, quien ha aludido a los informes de los técnicos que revelan que las franjas anteriores son «demasiado grandes y su cumplimiento dista mucho de ser óptimo».

De esta manera, se nivelan además las responsabilidades ante estas franjas de vegetación, pues los propietarios de montes podrán reclamar perjuicios si los propietarios de edificaciones existentes y anexas no atienden a estas normas de limpieza.

En cuanto a las nuevas, han de prever un espacio de 30 metros de separación de la población arbolada.

El objetivo de la Xunta, que aspira a lograr una concienciación social sobre la importancia del monte, es consolidar el «liderazgo forestal» de Galicia, motivo por el que esta norma impulsa también la certificación de productos forestales, promoviendo así una capitalización del monte, y una calificación de competencias.

Así, en cuanto a su capitalización, la norma contempla que en montes públicos y vecinales o de mano común la reinversión en la mejora del monte es del 40 % del aprovechamiento que genera, porcentaje que se incrementa al 100 % si dicho aprovechamiento sucede por un incendio forestal.

Hasta el momento no existía dicha obligación y tan sólo los montes vecinales debían reinvertir el 15 % pero sin estar vinculado dicho aprovechamiento a un incendio forestal.

La responsabilidad de mantener en condiciones adecuadas las parcelas recae sobre sus propietarios y, de forma subsidiaria, sobre el municipio en que se ubiquen pero, si el propietario del monte es desconocido, la Xunta colaborará con el Ayuntamiento en el mantenimiento de las parcelas próximas a edificaciones.

La nueva norma no establece limitaciones por zonas para especies de crecimiento rápido, si bien especifica que donde haya árboles autóctonos no se podrán plantar eucaliptos, y precisa que las parcelas no serán inferiores a 15 hectáreas.

Asimismo, pretende favorecer las explotaciones agrarias que necesitan base territorial y mantener el arbolado, especialmente el autóctono.

En definitiva, se trata de abordar la «inaplazable ordenación del monte gallego», con 600.000 titulares de parcelas forestales, que ocupan 1,2 millones de hectáreas, para optimizar su aprovechamiento en una Comunidad eminentemente forestal y en la que el monte tiene un papel «preponderante», ha destacado Núñez Feijoo.

De hecho, los montes ocupan dos tercios de la superficie gallega, generan 76.000 empleos, de ellos 26.000 de forma directa, y suponen el 3,5 % del PIB de la Comunidad, con una producción de más de 7 millones de metros cúbicos cada año.

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

O TEMPO NOS NOSOS MONTES: